Kościół filialny pw. św. Wojciecha w Krośnie | Kościół filialny pw. św. Wojciecha w Krośnie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Kościół pw Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej - Trasa I Krośnieńsko-Brzozowska Szlaku Architektury Drewnianej

Ko­ściół wznie­sio­ny ok. poł. XV w., kon­se­kro­wa­ny w 1460 r. Naj­star­szym źró­dłem iko­no­gra­ficz­nym ko­ścio­ła św. Woj­cie­cha jest ry­ci­na z dzie­ła Geo­r­ga Brau­na i Fran­za Ho­ghen­ber­ga Ci­vi­ta­tes or­bis ter­ra­rum (1572–1618). W koń­cu XVIII w opusz­czo­ny i za­nie­dba­ny, za­gro­żo­ny był cał­ko­wi­tym znisz­cze­niem. W la­tach 1855–56 prze­pro­wa­dzo­no re­mont bu­dow­li. W la­tach 1902–07 świą­ty­nię cał­ko­wi­cie prze­bu­do­wa­no wg pro­jek­tu ar­chi­tek­ta Tade­usza Stry­jeń­skie­go, za­cho­wu­jąc ogól­ne pro­por­cje po­przed­niej bu­dow­li. Wy­po­sa­że­nie pod­da­no re­stau­ra­cji i wzbo­ga­co­no o nowe ele­men­ty.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej