Cerkiew greckokatolicka w Bonarówce | Cerkiew greckokatolicka w Bonarówce | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Opieki Matki Bożej - Trasa I Krośnieńsko-Brzozowska Szlaku Architektury Drewnianej

Pierw­sza cer­kiew ist­nia­ła tu­taj już w 1460 r. Pa­ra­fia unic­ka ery­go­wa­na zo­sta­ła w 1630 r. W tym cza­sie wy­bu­do­wa­no no­wą cer­kiew. Naj­star­szą czę­ścią cer­kwi jest sank­tu­arium z pro­the­sis (o­bec­nie za­kry­stia pół­noc­na) i część zrę­bu ścian nawy (z por­ta­lem pół­noc­nym) wznie­sio­ne praw­do­po­dob­nie jesz­cze w XVII w. Wów­czas cer­kiew by­ła trój­dziel­na, trój­ko­pu­ło­wa. Bu­dy­nek grun­tow­nie prze­kształ­co­no w 1841 r. Wy­dat­nie skró­co­no (od stro­ny zach.) sank­tu­arium i pro­the­sis. Kor­pus na­wo­wy prze­dłu­żo­no ku wscho­do­wi i za­cho­do­wi, na­kry­wa­jąc go stro­pem de­sko­wym z fa­se­tą. Do­bu­do­wa­no za­kry­stię po­łu­dnio­wą oraz kruch­tę przed por­ta­lem pół­noc­nym nawy. W koń­cu XIX w. do nawy do­sta­wio­no (od za­cho­du) słu­po­wą wie­żę kry­ją­cą ba­bi­niec. Wte­dy praw­do­po­dob­nie za­sza­lo­wa­no pół­noc­ny por­tal na­wo­wy i wznie­sio­no kruch­tę.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej