Cerkiew greckokatolicka w Obarzymie | Cerkiew greckokatolicka w Obarzymie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Obarzymie - Trasa II - Sanocko-Dynowska

Cer­kiew wy­bu­do­wa­no w 1828 r. z ini­cja­ty­wy Te­kli z Bog­dań­skich Pod­ho­rec­kiej, sta­ra­niem ks. Iwa­na Do­brzań­skie­go, a od­no­wio­no w 1926 r. Po woj­nie po­zo­sta­wa­ła opusz­czo­na. W 1970 r. wy­re­mon­to­wa­na, od tego cza­su użyt­ko­wa­na jest jako ko­ściół rzym­sko­ka­to­lic­ki. Pod­czas re­mon­tu osza­lo­wa­no ilu­zjo­ni­stycz­ną po­li­chro­mię z I poł. XIX w. o mo­ty­wach ar­chi­tek­to­nicz­nych ze sce­na­mi Ukrzy­żo­wa­nia i Zmar­twych­wsta­nia, zmie­nio­no też zwień­cze­nie ka­le­ni­co­we­go, ośmio­po­ła­cio­we­go da­chu (ko­pu­łę za­stą­pi­ła ostro­słu­po­wa igli­ca).

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej