Dawna greckokatolicka cerkiew w Świątkowej Wielkiej | Dawna greckokatolicka cerkiew w Świątkowej Wielkiej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny - Trasa IV - Sanocko-Dukielska

Cerkiew wzniesiona (lub prze­budo­wana) w 1757 r. (o czym świa­dczy in­skryp­cja na nad­pro­żu por­ta­lu za­chodniego). Remontowana w 1796 r. W latach 1826–28 przeprowadzono kolejny remont, w trakcie którego być może dobudowano wieżę i odnowiono wnętrze. Dzwon­nica jest two­rem niewąt­pliwie późniejszym. Przy budowie dzwon­nicy pod­wyższono ba­bi­niec (o 6 wień­ców). Po 1933 r. do­bu­do­wano do prez­biterium za­krystię. W latach 1947–86 nie­użytkowana, do­raźnie za­bezpie­czana przed zniszcze­niem. W tra­kcie re­montu w 1959 r. dolną część zbutwiałych słupów wie­ży obcięto na wy­sokości ok. 1 m i zastąpiono betonowymi co­koła­mi. W 1967 r. pod­czas wstępnych ba­dań archi­tektonicznych za­bytku odnaleziono fra­gmenty por­talu, w tym nadproże z datą 1757.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej