„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” | „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach. W jego ramach zmodernizowane i połączone zostaną szlaki turystyczne prowadzące dotychczas po obu stronach granicy, ponadto opisane będą sąsiadujące z nimi atrakcje przyrodnicze i kulturowe. W ten sposób powstanie jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi)

 

Działania realizowane przez PROT:
- szkolenia pracowników IT i branży turystycznej,
- objazd studyjny – dla przedstawicieli mediów z Polski i Słowacji,
- akcja promocyjna z udziałem social influencerów –dedykowane podróże studyjne,
- produkcja i emisja filmów promocyjnych, prezentujących produkt po obu stronach granicy,
- akcja promocyjna na FB i Instagramie,
- konkurs fotograficzny z poczytnym magazynem podróżniczym,
- promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich dedykowanych turystyce w wybranych krajach UE,
- promocja w zagranicznych kanałach online.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE

Partner Wiodący: POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE CENTRALNY OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK W KRAKOWIE www.cotg.pttk.pl
Partnerzy projektu:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna www.podkarpackie.travel
Klub Slovenských Turistov www.kst.sk
Województwo Podkarpackie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Departament Gospodarki Regionalnej www.podkarpackie.pl

Okres realizacji: 01.10.2018 - 31.08.2021

Wartość Projektu: 428 032,23 EUR

Dofinansowania z UE: 85% (363 827,37 € Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Cel główny: Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego – zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązanymi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa:
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Cele szczegółowe projektu:
- Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza,
- Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego,
- Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny.

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat (wspólnej granicy), w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych. Zwieńczeniem jest realizacja skoordynowanych działań promujących nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące na Podkarpaciu wzdłuż całej długości granicy polsko-słowackiej. Bazuje na zasobach, które będą wytworzone w ramach projektu, a także na już istniejących zasobach własnych partnerów w postaci wykonanych już wcześniej modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanym już wcześniej zinwentaryzowaniu i opisaniu atrakcji na terenie Małopolski (Tatry). Projekt ma charakter nieinwestycyjny.

Główne grupy docelowe:
a/ zainteresowani turystyką aktywną – słowaccy, polscy, z innych krajów UE; w tym członkowie PTTK i KST,

b/ organizatorzy i obsługa turystyki: przewodnicy, ratownicy, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, inwestorzy, lokalne organizacje turystyczne i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turystyczne i okołoturystyczne w rejonie szlaków. Połączenie szlaków i poprawa zaplecza zwiększy atrakcyjność, komfort i bezpieczeństwo wędrowania dla turystów, w efekcie przyciągnie ich więcej w rejon przygraniczny, a z obszarów najsilniej uczęszczanych ‘wciągnie’ w obszary mniej uczęszczane i popularne (Bieszczady, Beskid Niski). Uporządkowany ruch turystyczny będzie mniej uciążliwy dla środowiska. Dzięki większym przepływom turystów branża turystyczna w regionie zyska nowych klientów i zwiększy obroty, utrzyma lub stworzy nowe miejsca pracy.

Główne rezultaty projektu:
- zintegrowana sieć szlaków pieszych z uporządkowanym i uzupełnionym oznakowaniem – przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wędrówek, co wpłynie na poziom satysfakcji użytkowników,
- przyjęty jednolity standard opisu atrakcji – umożliwia jednolity i spójny sposób prezentowania informacji o atrakcjach,
- platforma szlakowa (strona krajoznawcza, mapowa, aplikacja mobilna), obejmująca treściowo obydwa pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilana informacyjnie przez partnerów z obu stron granicy – umożliwi zainteresowanym turystom i mieszkańcom na etapie planowania wycieczki turystycznej oraz na etapie realizacji wycieczki (dzięki aplikacji mobilnej) dostęp do spójnej, jednolitej i przejrzyście zorganizowanej, zdigitalizowanej informacji nt. sieci szlaków oraz atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszaru, ich lokalizacji i powiązania ze szlakami,
- via ferrata – nowa i jedyna tego typu atrakcja w Tatrach – przyciągnie nowych turystów i przyczyni się do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turyst. w tym paśmie,
- kampania promocyjna – o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska,
- dodatkowa promocja siłami własnymi krajowych organizacji turyst.-krajoznawczych PTTK i KST oraz przez zainteresowane instytucje i organizacje samorządowe z obszaru wsparcia – o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska.

Materiały audiowizualne zrealizowane w ramach projektu:

Do pobrania:

FOLDER "GÓRY BEZ GRANIC" - wersja polska      

FOLDER "GÓRY BEZ GRANIC" - wersja angielska 

FOLDER "GÓRY BEZ GRANIC" - wersja niemiecka

FOLDER "GÓRY BEZ GRANIC" - wersja słowacka 

 

Podobne