Czudecki Jarmark Kulturalny - "Darz Bór" | Czudecki Jarmark Kulturalny - "Darz Bór" | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Czudecki Jarmark Kulturalny - "Darz Bór"

Ośrodek kultury w Czudcu serdecznie zaprasza na Jarmark Kulturalny, który odbędzie się 12 maja 2019 roku od godziny 15.00 na czudeckim rynku.

REGULAMIN „CZUDECKIEGO JARMARKU KULTURALNEGO- DARZ BÓR”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
3. Impreza odbędzie się w dniu 12 maj 2019 r. w godzinach 15.00 –19.00 na terenie czudeckiego Rynku.
4. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury w Czudcu z siedzibą przy ul. Rynek 14, 38-120 Czudec – dalej jako „Organizator”.
5. Impreza jest zwykłą, jednodniową, plenerową imprezą kulturalną skierowaną do mieszkańców gminy Czudec, zwanych dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”, a wstęp na nią jest wolny.
6. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.
7. Organizator ustala plan Imprezy. Organizator może dokonywać wszelkich zmian w przebiegu Imprezy.
8. Organizator może zmienić program Imprezy pod względem artystycznym i czasowym.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE NA TERENIE IMPREZY:
1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
3. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i będzie udzielana przez wyznaczonych do tego druhów z OSP Czudec.
4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu przed, po i w trakcie trwania Imprezy,
b) szkody spowodowane kradzieżą,
c) wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Imprezy.
7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek Uczestników Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnik Imprezy wyraża na powyższe zgodę.
8. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
9. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
III. PRZEPISY PORZĄDKOWE NA TERENIE IMPREZY
1. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek podporządkować się zarządzeniom Organizatora, służb porządkowych, Policji, służb ratunkowych i Straży Pożarnej.
2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. Uczestnikom zabrania się wnoszenia na Imprezę niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Uczestnikom Imprezy zabrania się używania otwartego ognia.
5. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej Uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
6. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Imprezy może wezwać Uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie, wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
7. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku niestosowania się do regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Imprezy.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej Organizatora oraz w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.


Szczegółowy plan imprezy na plakacie:

Podobne